Η χρήση της ιστοσελίδας WWW.HELLASPHONE.COM ή οποιασδήποτε άλλης ιστοσελίδας ανήκει στην MEDIA EUROPE MME  ή ιστοσελίδας για την οποία η MEDIAEUROPE MME έχει την ευθύνη λειτουργίας (εφεξής "Ιστοσελίδες MEDIAEUROPE"), συνεπάγεται την αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης. Εάν δεν συμφωνείτε με την πολιτική αυτή, παρακαλείσθε να μην κάνετε χρήση των Ιστοσελίδων WWW.HELLASPHONE.COM. Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε τους παρόντες Όρους Χρήσης, εν όλω ή εν μέρει, καθ' οιονδήποτε χρόνο με ή χωρίς ειδοποίηση. Προτού χρησιμοποιήσετε τις ιστοσελίδες WWW.HELLASPHONE.COM, θα πρέπει πάντοτε να ελέγχετε τους παρόντες Όρους Χρήσης. Η παραμονή σας στην ιστοσελίδα WWW.HELLASPHONE.COM μετά την καταχώριση των τροποποιήσεων στους Όρους Χρήσης θα σημαίνει την αποδοχή εκ μέρους σας των τροποποιήσεων αυτών.
Απαγορευμένες Χρήσεις
Η ιστοσελίδα HELLASPHONE.COM ανήκει στην MEDIA EUROPE MME (CYPRUS)  (αναφερόμενη εφεξής ως "HELLASPHONE", "εμείς", "εμάς" και "μας") η οποία έχει και την ευθύνη για τη λειτουργία της. Τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας HELLASPHONE.COM αποτελούν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας κατά το κυπριακό δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας και δύναται να αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία και κατά τους νόμους άλλων χωρών. Απαγορεύεται ρητά κάθε αντιγραφή, αναπαραγωγή, διανομή, αναδημοσίευση, φόρτωση, απόσπαση, επίδειξη, αποστολή ή μεταφορά με οιονδήποτε τρόπο οιουδήποτε στοιχείου της ιστοσελίδας HELLASPHONE.COM, εκτός αν ρητά ορίζεται στις διατάξεις του παρόντος ότι επιτρέπεται. Παρά τα ανωτέρω, δικαιούσθε να κατεβάσετε υλικό για δική σας, αυστηρά προσωπική, μη εμπορική χρήση, με εξαίρεση το υλικό που θέτουμε στη διάθεση των αντιπροσώπων, συνεργατών ή των Sales Shops της HELLASPHONE.COM (π.χ. widgets ή άλλες εφαρμογές). Το δικαίωμα αυτό τελεί υπό τον όρο ότι συμφωνείτε να τηρείτε οποιοδήποτε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας το οποίο αναφέρεται, ή άλλους περιορισμούς που περιέχονται σε στοιχεία της ιστοσελίδας HELLASPHONE.COM, ή στα οποία έχετε πρόσβαση μέσω της ιστοσελίδας HELLASPHONE.COM, καθώς επίσης και να περιλαμβάνετε σε κάθε τέτοιο υλικό που κατεβάζετε τα συγγραφικά δικαιώματα, τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, τα δικαιώματα επί σημάτων και τυχόν απαγορεύσεις. Απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε υλικό που έχετε κατεβάσει για εμπορικούς σκοπούς. Τροποποίηση των στοιχείων ή χρήση των στοιχείων για οιοδήποτε άλλο σκοπό συνιστά παραβίαση του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας της MEDIAEUROPE ή άλλων δικαιωμάτων ιδιοκτησίας. Το "HELLASPHONE.COM" και τα λοιπά σήματα, επωνυμίες, σήματα υπηρεσιών και προϊόντων και λογότυπα της HELLASPHONE.COM που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα HELLASPHONE.COM είναι σήματα προς διάκριση των Προϊόντων ιδιοκτησίας της MEDIAEUROPE MME και των θυγατρικών της. Απαγορεύεται αυστηρά να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε από τα σήματά μας ή άλλο περιεχόμενο στην ιστοσελίδα HELLASPHONE.COM, εκτός αν ρητά ορίζεται τούτο στους παρόντες Όρους Χρήσης.

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΘΗΝΑ:
(0030) 21 11 98 90 56


ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:
ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
10:00 – 18:00